Ʌ O
apostasia
Apostasie

2019
Zeichnung auf Aquarellpapier
24x17cm